Logo-Zorghuis-Oostende-100px

Privacyverklaring

Zorghuis Oostende

PRIVACYVERKLARING ZORGHUIS OOSTENDE VZW
Pater Pirelaan 5
8400 Oostende

ondernemingsnummer: 0811.533.672

RPR: Gent afd. Oostende

HET ZORGHUIS OOSTENDE GAAT ZORGZAAM OM MET UW PRIVACY

Het Zorghuis Oostende VZW (hierna genoemd het “Zorghuis”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die u ons toevertrouwt.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: per mail naar info@zorghuisoostende.be of telefonisch naar 059/44 62 06.

Het Zorghuis hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de vigerende Belgische en Europese wetgeving en alleen voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verkregen.

Wij beschikken over uw persoonsgegevens

  • in het kader van een engagement als werknemer of vrijwilliger: volledige naam, adres, geboortedatum en-plaats, nummer identiteitskaart en rijksregisternummer, geslacht, telefoongegevens, eventueel mailadres, beroeps- en opleidingsgegevens;
  • bij een aanvraag tot opname in het Zorghuis: volledige naam, adres, geboortedatum en-plaats, nummer identiteitskaart en rijksregisternummer, geslacht, telefoongegevens, eventueel mailadres, naam en aard van de hulpverleners. Ook door u gemandateerde derden kunnen als doorverwijzer bijkomende gegevens aan ons doorgeven in het kader van een vraag tot opname of een zorgvraag (medische en sociale/familiale gegevens, informatie over de behandeling en de voorziene mantelzorg)
  • bij uw verzoek tot het ontvangen via de digitale Nieuwsbrief van informatie over het Zorghuis en uitnodigingen op activiteiten: volledige naam en mailadres. Indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen kan u dit mededelen per mail naar info@zorghuisoostende.be of per brief aan het Zorghuis. Via de opt-out-link in de nieuwsbrief of op de website kan u eveneens aangeven dat u deze informatie niet meer wenst te ontvangen
    bij ontvangen giften: voor het uitreiken van de fiscale attesten en het doorgeven aan de fiscale overheden: volledige naam en adres en eventueel rijksregisternummer en/of ondernemingsnummer en alle door de Overheid geeiste gegevens voor de verwerking van de gedane giften


Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van verwerkers in de medische of paramedische sector en bij de Overheid indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De verwerkers en de organisatie naar wie we doorverwijzen ingeval van zorggarantie en/of zorgopvolging beschikken slechts over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en mogen deze voor niets anders aanwenden.

Wij geven uw persoonsgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden op een veilige manier behandeld en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Uw persoonsgegevens worden door het Zorghuis niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden of op grond van de vigerende wetgeving vereist is:

– voor werknemers en vrijwilligers: niet langer dan 1 jaar na het beëindigen van de arbeids- of samenwerkingsovereenkomst

– voor onze gasten: niet langer dan 1 jaar na de laatste opname

– voor het ontvangen van de Nieuwsbrief: onmiddellijk na het uitschrijven

– voor de uitreiking van de fiscale attesten: niet langer dan 1 jaar na het afleveren van het attest of zo lang de Wet het voorschrijft

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Het Zorghuis kan zijn privacyverklaring steeds wijzigen. Deze wijziging zullen we plaatsen op onze website.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen: per mail naar info@zorghuisoostende.be of telefonisch naar 059/44 62 06.

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy.